Portfolio usług i języków

Portfolio usług i języków

Nie tylko tłumaczenia

Zapewniamy też usługi dodatkowe oraz wsparcie klientów dzięki naszemu doświadczeniu i know-how

Portfolio naszych certyfikowanych usług jest obszerne i dostosowane do potrzeb klientów z branży life sciences.

Nasz wysoki poziom specjalizacji ma szczególne znaczenie — zupełnie inne usługi będą miały zastosowanie w przypadku tłumaczeń prawniczych czy ekonomicznych i mogą one nie być odpowiednie do tekstów medycznych czy farmaceutycznych. Stąd też uważamy, że istotny jest wybór dostawcy o wąskiej specjalizacji dziedzinowej.

Naszą podstawową domeną są specjalistyczne tłumaczenia pisemne na potrzeby podmiotów z branż CRO, farmaceutycznej i medycznej, które wykonujemy w następujących językach:

angielski
polski
pozostałe języki Unii Europejskiej — w tym francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, czeski, słowacki i inne
języki regionu Beneluksu — w tym niderlandzki
języki skandynawskie — w tym szwedzki, fiński, norweski, duński
języki słowiańskie — w tym rosyjski, ukraiński, bułgarski
języki kaukaskie — w tym gruziński
języki ałtajskie — w tym mongolski i turecki
języki azjatyckie — w tym tajski, chiński, japoński, koreański
języki semickie — w tym arabski, hebrajski

Poza szerokim portfolio dostępnych języków stale poszerzamy naszą ofertę o kombinacje i kierunki tłumaczeń wymagane do bezbłędnej realizacji projektów naszych klientów.

Nasze usługi to nie tylko tłumaczenia — dzięki doskonałej znajomości naszych branż i zdobytej przez lata działalności wiedzy możemy zaoferować dowolną kombinację usług wymaganą do danego typu projektu i profilu klienta.

Wśród takich dodatkowych usług znajdują się między innymi:

tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe, poświadczone) — także z kwalifikowanym podpisem elektronicznym (KPE)
weryfikacja merytoryczna
lokalizacja aplikacji i stron internetowych
redakcja tekstu
korekta
DTP i OCR
Portfolio usług

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne to jedna z najczęściej realizowanych przez nas usług.

Tłumaczymy miliony słów każdego roku, zdobywając wiedzę i doświadczenie niezbędne do bezbłędnej realizacji usług dla wymagających klientów z sektorów, dla których pracujemy: CRO, farmacji, medycyny i wyrobów medycznych.

Tłumaczenia powierzamy dostawcom o odpowiednim wykształceniu kierunkowym — co sprawia, że wyróżniamy się na tle konkurencji. Klienci mogą w każdej chwili sprawdzić prawdziwość tego twierdzenia, ponieważ na życzenie przedkładamy zanonimizowane życiorysy dostawców zaangażowanych w projekt.

Tłumacze z wykształceniem kierunkowym w naukach przyrodniczych i medycynie stanowią ponad 90% wszystkich naszych dostawców. Niemal połowa z nich posiada co najmniej tytuł doktora nauk w zakresie medycyny i pokrewnych nauk przyrodniczych.

Współpracujemy też z wszechstronnie wykształconymi lingwistami, którzy na drodze współpracy z firmami i instytucjami — np. uniwersytetami medycznymi, dystrybutorami wyrobów medycznych — zyskali kompetencje wystarczające do realizacji projektów, z jakimi pracujemy.

Wszystkie projekty tłumaczeniowe realizujemy zgodnie z normą ISO-17100: podlegają one sprawdzeniu oraz procedurze zapewniania jakości (QA). Dzięki certyfikacji ISO-27001 realizacja projektu przebiega z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Portfolio usług

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe — nazywane też tłumaczeniami uwierzytelnionymi lub tłumaczeniami poświadczonymi — to tłumaczenia pisemne wykonywane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Znaczny odsetek projektów tłumaczeniowych może być realizowany w trybie zwykłego tłumaczenia pisemnego, lecz niektóre dokumenty wymagają uwierzytelnienia — są to np. umowy i wyciągi z rejestrów działalności składane do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, pełnomocnictwa do reprezentacji i składania podpisów.

W takich przypadkach tłumaczenie musi zrealizować tłumacz przysięgły i opatrzyć je podpisem i pieczęcią albo złożyć kwalifikowany podpis elektroniczny.

W dzisiejszej dobie cyfryzacji oferujemy wydanie tłumaczeń uwierzytelnionych z kwalifikowanym podpisem elektronicznym — zgodnych z przepisami i eliminujących konieczność wysyłek pocztowych dokumentów

Oferujemy też możliwość ekspresowej wysyłki kurierskiej tłumaczeń uwierzytelnionych wydawanych w formie papierowej — z dostawą na terenie kraju w ciągu maksymalnie 1 dnia roboczego.

Tłumaczenia przysięgłe realizujemy na rzecz szeregu firm CRO i farmaceutycznych, a także wybranych kancelarii rzeczników patentowych.

Portfolio usług

Weryfikacja merytoryczna

Weryfikacja merytoryczna ma szczególne znacznie w przypadku tekstów o wysokim stopniu skomplikowania lub materiałów o dużym znaczeniu strategicznym.

W ramach procesu weryfikacji odpowiedni dostawca, posiadający biegłość dziedzinową, a także doskonałą znajomość języków docelowego i źródłowego dokonuje badania przetłumaczonego tekstu.

Podczas weryfikacji szczególnie starannie sprawdzana jest spójność i poprawność terminologii, a także rejestr i styl. Weryfikator nanosi odpowiednie zmiany i poprawki na przetłumaczony tekst, a wszelkie wątpliwości rozstrzyga we współpracy z tłumaczem, wyspecjalizowanymi doradcami oraz klientem.

Weryfikacja jest usługą polecaną jako dodatkowa w przypadku tekstów wysokospecjalistycznych — np. protokołów badań czy charakterystyk produktu leczniczego — i tekstów przeznaczonych do publikacji — np. artykułów naukowych.

Portfolio usług

Redakcja i korekta

Redakcja i korekta tekstu są procesami jednojęzycznymi, czyli prowadzonymi wyłącznie na tekście docelowym, bez porównywania go z tekstem źródłowym. Dlatego też konieczne jest, by redaktorzy i korektorzy byli natywnymi użytkownikami języka docelowego, ale niekoniecznie muszą znać język źródłowy. Dodatkowo redaktorów powinna cechować ugruntowana, specjalistyczna wiedza z danej dziedziny.

Procesy redakcji i korekty mają na celu wyeliminowanie błędów językowych oraz dostosowanie tekstu do jego przeznaczenia, a także sprawdzenia stosowania konwencji stylistyczno-językowych należących do danej dziedziny.

Redakcja i korekta tekstu to usługa polecana w przypadku dokumentów kierowanych do pacjentów — takich jak dzienniczki czy formularze zgody — a także materiałów marketingowych czy stron internetowych, gdzie pozwala uzyskać poprawę odbioru tekstu przez grupę docelową. Natomiast w przypadku materiałów przeznaczonych do publikacji (artykułów naukowych czy książek) redakcja i korekta powinny być usługami obowiązkowymi.

Portfolio usług

Lokalizacja

Lokalizacja jest szczególnie ważna w przypadku wprowadzania produktów do obrotu na nowych rynkach lub uruchamiania badań w nowych krajach, ponieważ ma ona na celu dostosowanie treści do warunków rynkowych, językowych i kulturowych w danym państwie.

Jedną z form lokalizacji jest udostępnianie stron internetowych przetłumaczonych na język obcy. W trakcie procesu lokalizacji, poza samym tłumaczeniem, uwzględniane są takie czynniki, jak konieczność zastosowania terminologii nietłumaczonej czy transliteracji. Pozwala to uzyskać efekt końcowy naturalny dla natywnych użytkowników danego języka.

Obecnie istotne jest też stosowanie holistycznego podejścia w lokalizacji aplikacji i rozwiązań technologicznych, aby użytkownicy zlokalizowani w różnych krajach mogli swobodnie z nich korzystać. Proces taki obejmuje uwzględnienie szeregu parametrów językowych, takich jak choćby fleksyjność języka, rejestr i ton, stosowanie form formalnych i nieformalnych, ale też aspektów technicznych, takich jak format materiałów źródłowych, kodowanie, kierunek zapisu języka, ograniczenia długości tekstu, zachowanie składni HTML i innych elementów kodu.

W procesie lokalizacji współpracują ze sobą tłumacze, weryfikatorzy, korektorzy i inżynierowie lokalizacji. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom umożliwiamy bezproblemowe zastosowanie baz terminologii czy ograniczeń długości tekstu. Zapewniamy też wysoką jakość od strony technicznej, stosując specjalistyczne parsery składni czy też tagowanie przez wyrażenia regularne.

W ramach usług lokalizacyjnych medi.global oferuje tłumaczenia stron internetowych — w tym na języki z zapisem RTL — oraz lokalizację nowych aplikacji, zarówno od strony back-endu, jak i front-endu oraz materiałów szkoleniowych, marketingowych i instrukcji obsługi.

Portfolio usług

DTP i OCR

Usługi z grupy DTP (przygotowania do druku) i OCR to usługi wspierające, pozwalające pracować z materiałami nieedytowalnymi lub przygotowanymi w oprogramowaniu dedykowanym dla materiałów poligraficznych, jak np. Adobe InDesign.

DTP oraz OCR mają na celu zapewnienie zachowania układu graficznego oraz czytelności tłumaczonych materiałów, a także odtworzenie nieedytowalnych elementów dokumentów — takich jak np. rysunki z nałożonym tekstem.

Zastosowanie usług z grupy DTP oraz OCR jest szczególnie istotne w przypadku materiałów marketingowych i ulotek oraz broszur — pozwala zachować ich atrakcyjny graficznie wygląd po przetłumaczeniu.

Portfolio usług

Usługi łączone

Często samo tłumaczenie nie jest wystarczające do zapewnienia właściwej lokalizacji materiałów — w celu wyeliminowania wszystkich potencjalnych błędów, zwiększenia czytelności, poprawy odbioru przez czytelnika, a także zapewnienia stosowania wysokospecjalistycznej terminologii z wąskiej dziedziny konieczne jest zastosowanie dopasowanych usług łączonych.

W medi.global, poza usługą tłumaczenia, oferujemy szereg kombinacji usług dodatkowych, pozwalających na efektywną realizację projektów przekładu niemal każdych materiałów spotykanych w branży badań klinicznych czy wyrobów medycznych.

Nasi kierownicy projektu doradzają najlepszą kombinację usług dla danego rodzaju tekstu, uwzględniając jego przeznaczenie i stopnień skomplikowania.

W przypadku niektórych dokumentów pewne usługi — takie jak dodatkowa weryfikacja czy też korekta powinny być stosowane obowiązkowo, podczas gdy np. dla materiałów stosowanych wewnętrznie często wystarczające jest samo tłumaczenie. W przypadku materiałów graficznych, takich jak katalogi wyrobów medycznych czy broszury dla pacjentów — niezbędne będzie jednak zastosowanie usługi DTP, a dla skanów dokumentacji źródłowej uczestników badań, zawierających także odręczne dopiski, konieczne będzie wykonanie OCR i oczyszczenia dokumentu.

Aby ułatwić wybór usług łączonych przygotowaliśmy krótką broszurę do pobrania z naszej strony:

Dobór usług

Pobierz krótką broszurę (w języku angielskim) i dowiedz się, jakie kombinacje usług polecane są do różnego typu materiałów

Przeczytaj także

Call Now Button