Jakość i bezpieczeństwo

Jakość i bezpieczeństwo

System zarządzania jakością
ISO-9001

ISO-9001 to międzynarodowa norma dotycząca systemów zarządzania jakością. medi.global posiada certyfikat na zgodność z wymogami tej normy.

Wdrożenie certyfikowanego systemu zarządzania jakością podkreśla naszą zdolność do ciągłego dostarczania usług zgodnych z wymaganiami klienta oraz zwiększania satysfakcji klienta.

Podczas wdrażania SZJ zgodnego z ISO-9001 przygotowaliśmy szereg dedykowanych procedur operacyjnych dopasowanych do potrzeb tłumaczeniowych podmiotów z branż CRO, medycznej i farmaceutycznej. Opracowane procedury dotyczą m.in. rekrutacji dostawców, czasu reakcji, sposobu realizacji zleceń, a także rozpatrywania reklamacji.

Nasz certyfikowany SZJ obejmuje m.in. następujące obszary działalności:

 • powstawanie i obieg udokumentowanych informacji
 • zarządzanie kontekstem działalności i ryzykiem
 • audytowanie i przeglądy zarządzania
 • zarządzanie zasobami ludzkimi i dostawcami
 • nadzór nad infrastrukturą
 • proces realizacji usług
 • badanie zadowolenia klienta i sposób prowadzenia reklamacji
 • wykrywanie, rejestrowanie niezgodności i prowadzenie działań korygujących

Nasza organizacja jest corocznie audytowana przez akredytowaną jednostkę zewnętrzną. Regularnie prowadzimy też wewnętrzne audyty nadzoru.

Korzyści płynące z posiadanego systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO-9001 to:

potwierdzenie rzetelności medi.global jako partnera w zakresie usług językowych
zapewnienie stałości i wiarygodności procedur oraz zwiększenie ładu organizacyjnego
wdrożenie procedur dopasowanych do potrzeb branż, z którymi współpracujemy
Jakość i bezpieczeństwo

Wymagania dla usług tłumaczeniowych
ISO-17100

ISO-17100 to stanowiąca złoty standard branżowy norma dotycząca świadczenia usług tłumaczeniowych. medi.global od samego początku działalności posiada certyfikację na zgodność z tą normą.

Norma ISO-17100 definiuje m.in. zakres stosowalności, wykaz zasobów ludzkich, technicznych, technologicznych, procesy, postępowanie z informacjami zwrotnymi oraz działania administracyjne. W normie zdefiniowano też podstawowe pojęcia dotyczące procesu tłumaczenia i osób w nim uczestniczących.

W międzynarodowej normie ISO-17100 zdefiniowano też podstawowe kompetencje, jakie powinien spełniać tłumacz — podzielono je na kompetencje: tłumaczeniowe, językowe, badawcze, kulturowe, techniczne i dziedzinowe.

Minimalne kompetencje tłumaczy muszą być potwierdzone przez:

 • uzyskanie na uczelni wyższej dyplomu ukończenia studiów w dziedzinie tłumaczenia
 • uzyskanie na uczelni wyższej dyplomu ukończenia studiów z innej dziedziny oraz odbycie dwuletniej praktyki tłumaczeniowej w pełnym wymiarze czasu
 • pięć lat praktyki tłumaczeniowej w pełnym wymiarze czasu

Jako dostawca usług językowych specjalizujący się w life sciences wymogi zdefiniowane w ISO-17100 uznajemy za niewystarczające dla naszych współpracujących branż. Dlatego też medi.global, jako jeden z niewielu LSP, rozszerza te wymogi, rekrutując dostawców (tłumaczy, weryfikatorów, korektorów) ze szczególnym uwzględnieniem:

 • posiadania wykształcenia kierunkowego (np. medycyna, farmacja, nauki chemiczne, nauki biologiczne)
 • doświadczenia zawodowego w danej branży (lekarze — odpowiednia specjalizacja, osoby z doświadczeniem w firmach CRO, naukowcy i pracownicy uczelni)

Korzyści płynące z posiadanego systemu zarządzania jakością usług tłumaczeniowych zgodnego z ISO-17100 to:

stosowanie rozpoznawalnych, międzynarodowych procesów aprobowanych przez ekspertów z branży
przestrzeganie minimalnych wymagań dotyczących współpracujących poddostawców
regularne audyty organizacji pozwalające eliminować powstające niezgodności
Jakość i bezpieczeństwo

System bezpieczeństwa informacji
ISO-27001

Wiemy, że poufność dokumentów i bezpieczeństwo informacji są priorytetem dla naszych klientów. Dlatego też wdrożyliśmy w medi.global system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO-27001.

Norma ISO-27001 określa wymogi związane z wdrożeniem, utrzymaniem, monitorowaniem i udoskonalaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. W przypadku współpracy z branżami CRO i farmaceutyczną posiadanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji jest absolutną podstawą. Niestety nawet dziś większość LSP deklarujących specjalizację w tych branżach nie posiada certyfikowanego SZBI zgodnego z ISO-27001.

Wdrożony w medi.global SZBI wymaga stosowania zabezpieczeń prawnych (np. umów o zachowaniu poufności — NDA), zabezpieczeń technologicznych (np. nadania odpowiednich praw dostępu, stosowania silnych haseł i zabezpieczeń biometrycznych), zabezpieczeń kryptograficznych (np. stosowania szyfrowanej warstwy do wymiany korespondencji, szyfrowania dysków twardych) oraz zabezpieczeń administracyjnych (np. wdrożenia polityk czystego biurka i czystego ekranu).

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji zapewnia szereg zalet, z których najważniejsze są:

 • zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi,
 • poprawa identyfikacji zagrożeń i zmniejszenie ich wpływu na działalność organizacji,
 • zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych organizacji,
 • stałe podnoszenie jakości usług,
 • zachowanie poufności, integralności i dostępności posiadanych informacji oraz
 • nadzór na procesami przetwarzania informacji.

Korzyści wynikające z posiadania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji to między innymi:

zwiększenie bezpieczeństwa informacji i danych przez stosowanie zabezpieczeń prawnych, technicznych i administracyjnych
zmniejszenie możliwości niezamierzonej utraty danych i ingerencji w dane
potwierdzenie stosowania właściwych zabezpieczeń poufnych informacji klientów
Jakość i bezpieczeństwo

Audyty klienckie

medi.global, jako preferowany dostawca wielu podmiotów z branż CRO i farmaceutycznej, regularnie przechodzi wstępne i okresowe audyty klienckie, prowadzone przez działy jakości w firmach, z którymi współpracujemy.

W ramach tych audytów kontrolowane są nasze zasoby, w tym zaplecze techniczne, procedury operacyjne oraz dostawcy, z którymi pracujemy.

W przypadku nawiązywania współpracy z nowymi klientami jesteśmy otwarci na przeprowadzenie audytu klienckiego — zapraszamy do kontaktu z nami i ustalenia szczegółów oraz terminu.

Jakość i bezpieczeństwo

Przetwarzanie danych osobowych
RODO

W medi.global w pełni wdrożyliśmy wymogi płynące z nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016 roku — czyli tzw. RODO.

Dane osobowe przetwarzamy w sposób opisany w dostępnej na naszej stronie internetowej klauzuli informacyjnej.

Zobacz nasze certyfikaty

Call Now Button