Case studies

Jak pracujemy

Case studies — poznaj, jak zrealizowaliśmy wybrane projekty

Ładne słowa to nie wszystko — zapoznaj się z konkretnymi opisami projektów, jakie zrealizowaliśmy.

Opracowaliśmy case studies z głównych dziedzin naszej specjalizacji. Dzięki nim możesz poznać sposób, w jaki podchodzimy do wymagających i skomplikowanych projektów, które wymagają często szybkich terminów realizacji.

Teksty przygotowaliśmy w sposób zachowujący poufność przekazywanych nam danych — dlatego nie możemy podać konkretnych nazw wyrobów medycznych, produktów leczniczych, firm CRO ani sponsorów.

W ramach opisu przygotowaliśmy:

badanie wyrobu medycznego (kardiologia) — projekt wielojęzyczny
badanie produktu leczniczego (alergologia)
przekład ulotek dla pacjentów (kardiologia) — projekt wielojęzyczny
lokalizacja aplikacji medycznej — projekt wielojęzyczny (w tym języki azjatyckie)
tłumaczenia farmaceutyczne dla Europejskiej Agencji Leków
tłumaczenia patentów walidowanych w Polsce
Case studies

Badanie kliniczne wyrobu medycznego (kardiologia) — projekt wielojęzyczny

Realizację wielojęzycznego projektu tłumaczeniowego dotyczącego badania klinicznego wyrobu medycznego rozpoczęliśmy w 2019 r. i trwa ona do dziś.

Projekt powierzył nam jeden z klientów, który jest wyspecjalizowaną firmą CRO zajmującą się badaniami w zakresie kardiologii. Na zlecenie sponsora rozpoczęli oni badania kliniczne innowacyjnej sztucznej zastawki serca.

Projekt rozpoczął się jednocześnie w kilku państwach, a więc obejmował lokalizację na kilka języków. Następnie CRO rozszerzył prowadzenie badań o kolejne kraje. Finalnie tłumaczenia były wykonywane w następujących językach:

polski
angielski
niemiecki
francuski
hiszpański
czeski
niderlandzki
duński

W ramach realizacji tego projektu pracowaliśmy nad praktycznie każdym z dokumentów stosowanych w badaniu klinicznym — od dokumentów przeznaczonych dla pacjentów, przez streszczenia protokołów, na dokumentach regulacyjnych kończąc. Były to w szczególności formularze świadomej zgody, plany badań (CIP) i streszczenia protokołów, pisma od komisji bioetycznych, komunikacja z urzędami regulacyjnymi (RA) w państwach prowadzenia badania, broszury i materiały informacyjne dla uczestników badania, a także dokumentacja źródłowa.

Szczególnie dużym wyzwaniem, któremu sprostaliśmy, była konieczność zapewnienia szybkich terminów realizacji tłumaczeń dokumentacji źródłowej — w tym z języka polskiego, czeskiego i języków skandynawskich — na język angielski, aby nasz klient, firma CRO, mógł omawiać poszczególne przypadki uczestników badania na spotkaniach ze sponsorem.

Wykonywaliśmy także tłumaczenia graficzne broszur dla pacjentów dotyczących postępowania po implantacji badanej zastawki.

Cały projekt był zrealizowany przy ścisłej współpracy z klientem CRO, z zachowaniem najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa informacji o badanym wyrobie medycznym. Do realizacji projektu wyłoniliśmy dostawców z wykształceniem medycznym, posiadających odpowiednie doświadczenie w pracy tłumaczeniowej, a przede wszystkim będących natywnymi użytkownikami (native speakerami) języka.

Nasze doświadczenie i podejście do realizacji tego projektu sprawiły, że klient zaczął nam powierzać także kompleksowe projekty tłumaczeniowe dotyczące innych badań, a kontakt przerodził się w trwałą współpracę.

sukces
Badania kliniczne

W ciągu ponad 2 lat realizacji tego projektu odsetek zgłoszonych przez klienta reklamacji wynosił
zero procent

zdobyte zaufanie przerodziło się w trwającą współpracę z klientem
Case studies

Badanie kliniczne produktu leczniczego (alergologia)

W 2021 r. firma CRO, nie mogąc znaleźć LSP potrafiącego sprostać ich wymaganiom jakościowym, sfrustrowana koniecznością ciągłej poprawy tekstów dostarczanych przez inne biuro tłumaczeń zwróciła się do medi.global z zapytaniem o tłumaczenie formularzy świadomej zgody — dla uczestników dorosłych i niepełnoletnich oraz ich rodziców — dotyczących badania immunoterapii alergenowej.

Projekt od samego początku stanowił duże wyzwanie — konieczne było:

wykonanie tłumaczenia ponad 20 000 słów (80 stron) w niespełna 3 dni
zachowanie pełnej zgodności terminologicznej z materiałami referencyjnymi
sprostanie wysokim wymogom jakościowym stawianym przez klienta

Do realizacji tego projektu wybraliśmy dwóch z naszych najbardziej doświadczonych tłumaczy: posiadających wykształcenie z zakresu nauk przyrodniczych, a także szkolenia z Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP) oraz wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniu materiałów do badań klinicznych.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że w przypadku dokumentów kierowanych do pacjentów, takich jak formularze zgody, tłumaczenie przez lekarzy może nie być najlepszym wyborem: z definicji dokumenty te mają być napisane językiem prostym i zrozumiałe dla jak najszerszej populacji — podczas gdy lekarze mogą wprowadzić niezrozumiały dla zwykłego odbiorcy żargon. Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku dokumentów investigator-facing, gdzie nie ma miejsca na niespecjalistyczną terminologię.

Z kolei pod względem aspektów technologicznych, aby móc wykorzystać obszerne materiały referencyjne przekazane przez klienta, kierownicy projektu wykonali tzw. alignment (utworzenie pamięci tłumaczeniowej z oddzielnych plików dostępnych w dwóch językach, np. angielskim i polski) i utworzoną pamięć tłumaczeniową udostępnioną tłumaczom do realizacji projektu.

Projekt został ukończony w terminie, a ze względu na dostępność materiałów referencyjnych — rozliczony w trybie zwykłym, bez dopłat za tłumaczenie ekspresowe.

Po zakończeniu projektu klient przeprowadził także audyt dostawcy, obejmujący aspekty jakości, bezpieczeństwa i procedur w realizacji ich projektów — dzięki temu medi.global został zarejestrowanym dostawcą tłumaczeń dla tego klienta.

sukces
Badania kliniczne

Po wewnętrznej weryfikacji dostarczonych tłumaczeń klient
nie zgłosił zastrzeżeń co do jakości usługi

w dalszym ciągu realizujemy dla tego klienta wymagające projekty z zakresu badań klinicznych jako preferowany dostawca
Case studies

Przekład ulotek dla pacjentów (kardiologia) — projekt wielojęzyczny

Dla jednego z naszych stałych klientów, wiodącego producenta wyrobów medycznych i rozwiązań z zakresu flebologii, zrealizowaliśmy wielojęzyczny projekt tłumaczenia ulotek dla pacjentów.

Projekt obejmował tłumaczenie materiału źródłowego — kilkunastu ulotek przeznaczonych dla pacjentów po zabiegu wszczepienia stentu — między innymi na języki polski, hiszpański oraz rosyjski. Dostarczone nam pliki źródłowe zostały przygotowane w programie Adobe InDesign. Nasze narzędzia tłumaczeniowe bez problemu pozwalają na pracę z plikami tego typu.

Ze względu na znaczne podobieństwo poszczególnych ulotek między sobą przygotowaliśmy korzystną dla klienta wycenę, uwzględniająca powtarzającą się między dokumentami treść, a także zniżkę za podobieństwa.

Do realizacji tego projektu wybraliśmy doświadczonych i sprawdzonych dostawców, m.in. tłumacza pracującego jako safety officer w organizacji prowadzącej badania produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Główne założenia projektu, ustalone przez naszych kierowników projektu w porozumieniu z klientem, to:

przygotowanie tłumaczenia z zachowaniem terminologii, ale z użyciem przystępnego języka
realizacja projektu bez uszczerbku dla layoutu dokumentów — we współpracy z grafikiem klienta
wykonanie weryfikacji tłumaczeń przed publikacją materiałów

Po dostarczeniu tłumaczeń ściśle współpracowaliśmy z działem marketingu i grafikiem po stronie klienta.

Wykonaliśmy dodatkową weryfikację złożonych materiałów pod kątem brakujących treści, źle wlanego tekstu i innych niedociągnięć technicznych, którą ujęto w całościowym koszcie projektu. Ponadto, na prośbę klienta, przygotowaliśmy dodatkowe tłumaczenia tekstu na ryciny zawarte w broszurach, a także wspomogliśmy klienta w ujednoliceniu terminologii z wcześniej publikowanymi materiałami.

Na każdym etapie wymienialiśmy z klientem informacje zwrotne, które pomogą nam lepiej poznać preferencje oraz przygotować glosariusze do wykorzystania w kolejnych realizacjach projektów tłumaczeniowych dotyczących kardiologicznych wyrobów medycznych.

sukces
Wyroby medyczne

Dzięki naszemu zorientowanemu na klienta podejściu zostaliśmy
preferowanym dostawcą tłumaczeń

jako preferowany LSP dalej realizujemy tłumaczenia materiałów dotyczących wyrobów medycznych, w tym materiałów marketingowych
Case studies

Lokalizacja aplikacji medycznej — projekt wielojęzyczny

Wraz z rozpoczęciem pandemii COVID-19 powstała potrzeba szybkiego wdrażania rozwiązań z zakresu telemedycyny i e-zdrowia, jak np. platform umożliwiających komunikację między pacjentami, lekarzami, farmaceutami i innymi pracownikami opieki zdrowotnej.

Powstające w związku z tym rozwiązania techniczne wymagają szerszego podejścia podczas wprowadzania ich na rynki w poszczególnych krajach — samo tłumaczenie najczęściej nie wystarcza, konieczna jest pełna lokalizacja powstających rozwiązań.

Proces lokalizacji wymaga nie tylko większego zaangażowania ze strony tłumaczy, weryfikatorów i korektorów, ale też wsparcia technicznego przez inżynierów lokalizacji, a przede wszystkim wnikliwej analizy warunków językowo-kulturowych w danym kraju i stwierdzenia konieczności stosowania np. terminologii nietłumaczonej czy też użycia transliteracji w przypadku języków nieposługujących się alfabetem łacińskim.

W medi.global chętnie podejmujemy się realizacji takich projektów — dla jednego z naszych zagranicznych klientów prowadzimy projekt lokalizacji platformy (strony internetowej i aplikacji mobilnej, zarówno od strony front-endu, jak i back-endu) służącej do aktywnego udziału pacjentów w procesie diagnostyczno-terapeutycznym przez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych np. do przeprowadzania wywiadów lekarskich, śledzenia postępów leczenia i komunikacji z lekarzami prowadzącymi. Elementem projektu jest także tłumaczenie dokumentacji: instrukcji używania, materiałów szkoleniowych i innych.

Opracowane przez klienta rozwiązanie jest klasyfikowane jako wyrób medyczny klasy II.

Ustalone z klientem założenia projektowe były następujące:

lokalizacja na języki europejskie i wybrane języki azjatyckie
opracowanie zbioru terminologii nietłumaczonej i dokonanie transliteracji na języki azjatyckie
stworzenie własnych filtrów parsujących pliki źródłowe w formacie JSON

Do realizacji projektu zaangażowaliśmy tłumaczy medycznych — przede wszystkim lekarzy — odpowiedzialnych za etap przekładu, a także tłumaczy IT, którzy odpowiadali za weryfikację przetłumaczonych ciągów tekstu. W ten sposób zapewniliśmy, że terminologia z tych dwóch odległych dziedzin została oddana bezbłędnie.

W przypadku lokalizacji na rynki krajów azjatyckich we współpracy z tłumaczami ustaliliśmy zakres terminologii nietłumaczonej oraz przygotowaliśmy transliterację głównych terminów stosowanych w opracowanym przez klienta rozwiązaniu.

Nad projektem pracowało grono dostawców, a także inżynierów lokalizacji i kierowników projektu.

Wspomogliśmy klienta w łatwym wprowadzaniu zmian i poprawek w tłumaczonej aplikacji oraz dokumentacji do niej — dzięki zastosowaniu technologii pamięci tłumaczeniowych oraz odpowiedniej penalizacji różnych TM w zależności od stopnia zaufania — klient rozliczany był wyłącznie za tekst zmieniony, a nie za cały tekst.

sukces
e-Zdrowie

medi.global został wybrany jako wiodący dostawca
spośród ponad 30 innych biur

czynnikami decydującymi o wyborze były: wysoka jakość usług, certyfikat bezpieczeństwa informacji oraz dobry stosunek jakości do ceny
Case studies

Tłumaczenia farmaceutyczne dla Europejskiej Agencji Leków

medi.global to jedno z biur tłumaczeń współpracujących z luksemburskim Centre de traduction des organes de l’UE (CdT) — agencją Unii Europejskiej odpowiedzialną za koordynację tłumaczeń w obrębie UE, realizowanych m. in. dla Europejskiej Agencji Leków (EMA), Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) czy Europejskiej Agencji Środowiska (EEA).

Wzięliśmy udział w postępowaniu ofertowym prowadzonym przez CdT, stając w szranki z dostawcami tłumaczeń działającymi na rynkach Europy od wielu lat, także określającymi się jako specjaliści od tłumaczeń medycznych i farmaceutycznych.

Złożona oferta była dokładnie analizowana przez CdT pod kątem:

stosunku ceny do jakości
rozwiązań technicznych i ich bezpieczeństwa
zaplecza językowo-terminologicznego
dedykowanego zespołu tłumaczy

W każdej z tych kategorii otrzymaliśmy najwyższą ilośc punktów, stając się preferowanym dostawcą dla CdT i pokonując większych i obecnych dłużej na rynku rywali.

Nasz sukces wynika przede wszystkim ze stosowania dobranych do potrzeb rozwiązań technologicznych i językowych, dobrej orientacji w branżach nauk przyrodniczych, ale przede wszystkim — z niedoścignionego zespołu tłumaczy.

Mając na względzie charakter tekstów, które w ramach współpracy byłyby tłumaczone przez medi.global, skompletowaliśmy kilkunastoosobowy, niepowtarzalny zespół specjalistów — znaleźli się w nim wyłącznie lekarze, farmaceuci, chemicy, biolodzy i biotechnolodzy. Uważamy, że tylko takie podejście pozwala zapewnić odpowiednie zrozumienie tłumaczonych treści, a więc i najlepszą jakość usług.

W ramach współpracy z Europejską Agencją Leków tłumaczymy teksty publikowane na stronie EMA, a także ChPL i ulotki dołączane do dystrybuowanych w kraju produktów leczniczych.

Doceniamy wybór naszej oferty i powierzone nam zaufanie — nieprzerwanie utrzymujemy jak najwyższą jakość dostaw, pozostając do dziś numerem jeden wśród dostawców współpracujących z CdT.

sukces
Europejska Agencja Leków

pokonaliśmy konkurentów dzięki zespołowi złożonemu
wyłącznie ze specjalistów o kierunkowym wykształceniu

uznaliśmy, że tylko lekarze, farmaceuci czy chemicy są w stanie zapewnić jakość przekładu wymaganą przez EMA
Case studies

Tłumaczenia patentów walidowanych w Polsce

W 2019 r. roku Urząd Patentowy RP przeprowadził badanie formalnoprawne 14 256 walidacji patentów europejskich, w ramach którego wydał tyle samo wezwań do dokonania opłaty za publikację tłumaczenia. W tym samym czasie Urząd walidował na terytorium Polski 13 020 patentów europejskich.

Teksty patentowe są materiałami o dużym stopniu trudności — łączą konieczność posiadania wiedzy z często bardzo wąskiej dziedziny (jak np. przeciwciała terapeutyczne, modyfikowane genetycznie odmiany kukurydzy czy sposoby wytwarzania stałych postaci leków) z koniecznością posługiwania się specyficznym językiem patentowym.

Wyzwanie tłumaczenia patentów często podejmowane jest przez dostawców nieposiadających odpowiedniego profilu specjalizacji ani zasobów — w wyniku tego powstające tłumaczenia są pełne błędów merytorycznych, niefachowej terminologii i błędów w języku patentowym. A przecież patent jest podstawą ochrony pomysłu, więc takiego typu uchybienia nie powinny mieć miejsca.

medi.global postanowił odpowiedzieć na problemy związane z tłumaczeniem walidowanych w Polsce patentów. W tym celu opracowaliśmy rozwiązania, które zapewniają:

zachowanie poprawności merytoryczno-językowej
bezwzględne przestrzeganie terminów realizacji
wysoką spójność tłumaczeń tekstów z podobnych dziedzin

Nasz pomysł okazał się sukcesem: postanowiliśmy powierzać tłumaczenia patentów dostawcom o wykształceniu kierunkowym korespondującym z tematyką tłumaczonego patentu, którym zapewniamy szkolenia i wytyczne dotyczące języka patentów. Wszystkie tłumaczenia walidowanych patentów wykonujemy w jednym narzędziu CAT, używając pamięci tłumaczeniowych, glosariuszy i baz terminologicznych w celu zapewnienia wysokiej spójności tłumaczeń realizowanych na przestrzeni wielu lat. Opracowaliśmy też własne rozwiązanie NMT, które regularnie trenujemy z użyciem baz kilkunastu milionów słów tłumaczeń wykonanych przez człowieka. Dodatkowo nasz dział DTP odpowiada za opracowanie nieedytowalnych elementów opisu — jak np. tabel czy figur rysunku — a regularne LQA pozwala nam na bieżąco wykrywać i eliminować jakiekolwiek problemy jakościowe.

Takie podejście zapewniło, że jesteśmy w stanie szybko i precyzyjnie realizować przekład patentów, zapewniając, że projekty są realizowane przez osoby, które rozumieją to, co tłumaczą, wspierane przez nowoczesne, przyspieszające pracę technologie.

Mówimy zdecydowane nie szerzącej się na rynku tendencji oferowania lekkiej postedycji tłumaczenia maszynowego realizowanego przez generyczne silniki jako profesjonalnego tłumaczenia patentu.

Proponujemy własne rozwiązanie, korzystne pod względem jakości i w zaskakująco dobrej cenie.

sukces
patenty

medi.global każdego roku tłumaczy miliony słów patentów dla wiodących firm krajowych i zagranicznych

uważamy, że posiadamy najwyższy poziom specjalizacji w tłumaczeniu patentów dotyczących nauk przyrodniczych

Przeczytaj także

Call Now Button